Algemene leveringsvoorwaarden Poorthuis Packaging B.V.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle
  aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Poorthuis Packaging B.V.
  (hierna: “Poorthuis”) zich verbindt tot een of meer verplichtingen jegens de wederpartij (hierna:
  “de Klant”), waaronder het leveren van goederen met of zonder decoratie.
  1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of elke andere algemene
  voorwaarden wordt expliciet van de hand gewezen.
  1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst of bij schriftelijke
  bevestiging van Poorthuis worden afgeweken.
  1.4 Indien, ongeacht de reden, één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig dan
  wel vernietigbaar zijn, heeft dit niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele Algemene
  Voorwaarden tot gevolg, maar slechts van die betreffende bepaling. In de plaats van de nietige
  dan wel vernietigbare bepaling treedt een nieuwe bepaling die de nietige dan wel vernietigbare
  bepaling zo veel mogelijk benadert.
 2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
  2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Poorthuis zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor
  acceptatie bevatten, tenzij anders is aangegeven. Speciale prijzen en andere bijzondere
  voorwaarden gelden niet automatisch ook voor andere (latere) rechtsbetrekkingen.
  2.2 Poorthuis kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen
  dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
  bevatte.
  2.3 Een overeenkomst tussen Poorthuis en de Klant komt pas tot stand, indien de Klant de offerte
  of aanbieding van Poorthuis schriftelijk accepteert. Een acceptatie die afwijkt van de offerte of
  aanbieding leidt pas tot totstandkoming van de overeenkomst indien Poorthuis deze afwijkende
  acceptatie aanvaardt.
  2.4 Het is Poorthuis toegestaan de overeenkomst van de Klant te annuleren dan wel de
  overeenkomst te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens de Klant.
  2.5 Als de Klant de offerte/aanbieding van Poorthuis niet aanvaardt, dan is Poorthuis gerechtigd de
  kosten die zij heeft moeten maken voor de offerte/aanbieding in rekening te brengen bij de Klant.
  2.6 Aan de Klant komt de bevoegdheid tot annulering, ontbinding of beëindiging van de
  overeenkomst enkel toe na schriftelijke toestemming van Poorthuis. Indien de Klant de
  overeenkomst annuleert, ontbindt of beëindigt dan is de Klant alle door Poorthuis in het kader
  van de overeenkomst reeds gemaakte kosten verschuldigd vermeerderd met de winstderving
  aan de zijde van Poorthuis en vergoeding van de leegloopverliezen.
 3. Prijs en betaling
  3.1 Alle door de Klant aan Poorthuis verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en andere door de
  overheid op te leggen heffingen.
  3.2 Poorthuis is gerechtigd de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan te passen indien er
  sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan Poorthuis kunnen worden
  toegerekend. Tot dergelijke kostenverhogende omstandigheden behoren onder meer, maar niet
  uitsluitend, de verhoging van materiaalprijzen en onjuistheid van de door de Klant verstrekte
  informatie, bescheiden, goederen en gegevens.
  3.3 Facturen worden door de Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.
  Indien betalingscondities ontbreken, zal de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
  3.4 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling aan Poorthuis.
  3.5 Poorthuis is gerechtigd om zekerheid van de Klant te verlangen in de door Poorthuis gewenste
  vorm indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de Klant daartoe
  aanleiding geeft. Poorthuis is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten
  totdat aan de verzochte zekerheid is voldaan. Indien de Klant niet binnen 10 werkdagen voldoet
  aan het verzoek om zekerheid te stellen, is Poorthuis gerechtigd om zonder rechtelijke
  tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. De Klant dient
  alle schade inclusief winstderving en kosten die voortvloeien uit deze ontbinding aan Poorthuis
  te vergoeden.
  3.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige
  aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke
  handelsrente verschuldigd aan Poorthuis. Tevens is de Klant in dergelijke gevallen eveneens
  de buitengerechtelijke incassokosten aan Poorthuis verschuldigd. De buitengerechtelijke
  incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag.
  3.7 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen of bezwaren,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poorthuis, waarmee uitdrukkelijk
  goederenrechtelijke werking wordt beoogd.
 4. Instructies van de Klant
  4.1 De Klant verstrekt aan Poorthuis steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
  overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder
  (afbeeldings)bestanden, en verleent alle medewerking. Onder tijdig wordt verstaan in ieder
  geval voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden van Poorthuis.
  4.2 De Klant draagt het risico van de selectie van de te leveren goederen. Poorthuis staat er niet
  voor in dat de goederen geschikt zijn voor het door de Klant beoogde gebruik, tenzij in de
  schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder
  voorbehoud zijn gespecificeerd.
  4.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Poorthuis
  gerechtigd de werkzaamheden die tot een fase behoren op te schorten totdat de Klant de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4.4 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
  Poorthuis opgegeven (afbeeldings)bestanden, teksten, maten, eisen, specificaties en andere
  gegevens waarop Poorthuis zijn aanbiedingen en bedrukkingswerkzaamheden baseert.
  Poorthuis is niet verantwoordelijk voor de door of namens de Klant en/of derden uitgewerkte
  bescheiden, zoals afdrukbestanden en tekeningen, noch voor de eventueel hierbij gegeven
  specificaties van afmetingen, maten en materialen. Fouten, afwijkingen en storingen die zich
  voordoen in de verzending van de bescheiden aan Poorthuis worden niet door Poorthuis
  gecontroleerd en komen geheel voor rekening en risico van de Klant.
  4.5 De Klant staat ervoor in dat de etikettering van de goederen in overeenstemming is met het
  Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen alsmede verordening (EG) nr. 1935/2004
  van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake
  materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende
  intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PbEU L 338). De Klant vrijwaart
  Poorthuis voor alle aanspraken van derden, waaronder eindverbruikers en overheden, die
  verband houden met dit artikel.
  4.6 Indien Poorthuis voor de uitvoering van haar werkzaamheden de (afbeeldings)bestanden dient
  te converteren naar een voor haar bruikbaar bestand, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat de
  conversie geheel en uitsluitend voor eigen risico van de Klant plaatsvindt.
  4.7 De Klant staat ervoor in dat de (afbeeldings)bestanden, de door Poorthuis te verrichten
  werkzaamheden en het resultaat van deze werkzaamheden geen inbreuk maken op de rechten
  van derden van welke aard dan ook, waaronder rechten van intellectuele eigendom. De Klant
  vrijwaart Poorthuis volledig voor aanspraken van derden.
  4.8 Indien de Klant zijn verplichtingen op grond van dit artikel niet tijdig of niet deugdelijke levert
  dan wel uitvoert of indien Poorthuis gerede twijfel heeft omtrent een inbreuk op rechten van
  derden zoals bedoeld in artikel 4.7, heeft Poorthuis het recht tot gehele of gedeeltelijke
  opschorting van haar verplichtingen. De Klant is gehouden de daardoor ontstane kosten en
  schade te vergoeden. Daarnaast is de Klant gehouden alle schade die voortvloeit uit het niet
  naleven van de verplichtingen op grond van dit artikel te vergoeden en vrijwaart hij Poorthuis
  voor aanspraken van derden.
 5. Het ontwerp en de productie
  5.1 De werkzaamheden met betrekking tot het ontwerp en de productie van de te leveren goederen
  worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de
  schriftelijke overeenkomst Poorthuis uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
  betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  5.2 Poorthuis is gerechtigd om bij de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst niet bij haar
  in dienst zijnde derden in te schakelen.
  5.3 Het risico van levering van het aantal goederen dat niet meer dan 5% afwijkt van het door
  partijen overeengekomen aantal komt geheel voor rekening van de Klant.
  5.4 Afwijkingen in kleur van door de Klant aangeleverde (afbeeldings)bestanden komen geheel voor
  rekening en risico van de Klant. Bij andere afwijkingen van door de Klant aangeleverde
  (afbeeldings)bestanden geldt het volgende. Afwijkingen van niet meer dan 5% van de
  opgegeven bestanden, teksten, maten, eisen, specificaties en andere gegevens komen geheel
  voor rekening en risico van de Klant.
  5.5 Poorthuis verbindt zich enkel tot uitvoering van de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van
  de overeenkomst. Werkzaamheden alsmede andere verplichtingen waartoe Poorthuis zich niet
  bij wijze van de overeenkomst verbonden heeft, maar wel door Poorthuis ten behoeve van de
  Klant worden uitgevoerd, worden beschouwd als meerwerk.
  5.6 De Klant is onvoorwaardelijk gehouden meerwerk te vergoeden volgens de gebruikelijke
  tarieven van Poorthuis, waarbij de op de factuur vermelde tarieven als de gebruikelijke tarieven
  worden beschouwd.
 6. Levering en emballage
  6.1 Levering van goederen door Poorthuis aan de Klant na voltooiing van de
  bedrukkingswerkzaamheden geschiedt DAP conform de meest recente Incoterms, tenzij
  partijen iets anders zijn overeengekomen.
  6.2 Aangeduide levertijden door Poorthuis gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. De
  enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Poorthuis niet in
  verzuim. In alle gevallen, ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wel een fatale termijn
  zijn overeengekomen, komt Poorthuis pas in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke
  heeft gesteld. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, maakt Poorthuis niet
  schadeplichtig.
  6.3 Poorthuis is gerechtigd een overeenkomst in delen te leveren en de deelleveringen in delen te
  factureren. Indien een deellevering door de Klant niet wordt betaald en/of de Klant aan andere
  verplichtingen jegens Poorthuis niet voldoet, dan is Poorthuis niet verplicht tot het nader
  beleveren van de Klant en in dat geval is Poorthuis gerechtigd de overeenkomst(en) met de
  Klant voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder
  ingebrekestelling op te schorten en/of te ontbinden met behoud van het recht op
  schadevergoeding door Poorthuis. Een en ander geldt zonder dat Poorthuis schadeplichtig
  wordt jegens de Klant.
  6.4 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
  noodzakelijk voor de levering, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang
  van de geweigerde goederen, komt geheel voor rekening van de Klant.
  6.5 Bij de levering stelt Poorthuis emballage ter beschikking aan de Klant. De emballage blijft te
  allen tijde het eigendom van Poorthuis. Het zaaksrisico van de emballage komt na de levering
  geheel voor rekening van de Klant.
  6.6 De kosten van emballage komen geheel voor rekening van de Klant. Indien de Klant binnen 14
  dagen na de levering de emballage in goede staat levert aan Poorthuis, worden de kosten van
  emballage terugbetaald. De kosten en het risico van de levering komen geheel voor rekening
  van de Klant.
 7. Rechten van Intellectueel Eigendom
  7.1 De volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom
  met betrekking tot de door Poorthuis geleverde goederen of werkzaamheden, zoals
  merkrechten, modelrechten, octrooirechten en sui generis databankrechten liggen uitsluitend
  bij Poorthuis. De Klant verkrijgt uitsluitend het recht tot gebruik van de rechten van intellectueel
  eigendom. Dit recht is beperkt tot de door Poorthuis geleverde goederen. Een aan de Klant
  toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
  7.2 Indien in afwijking van het vorige artikellid Poorthuis wel bereid is zich te verbinden tot
  overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds
  slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk
  overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom over zullen gaan op de
  Klant, dan laat dit de bevoegdheid van Poorthuis onverlet om de aan de ontwikkeling van het
  intellectuele eigendom ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën,
  ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking
  voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
  Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van
  Poorthuis aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die
  soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan.
 8. Inspectie en reclame
  8.1 De Klant moet het resultaat van de werkzaamheden en/of de afgeleverde
  verpakkingsmaterialen onverwijld, edoch uiterlijk 4 werkdagen na levering, onderzoeken. Onder
  onverwijld wordt in ieder geval verstaan voordat de goederen na voltooiing van de
  bedrukkingswerkzaamheden in gebruik worden genomen.
  8.2 De Klant is gehouden eventuele gebreken deugdelijk onderbouwd direct na ontdekking ervan
  schriftelijk te melden. Onder deugdelijke onderbouwing wordt verstaan dat Poorthuis zich
  omtrent de juistheid van de melding kan vergewissen. Niet tijdig of onjuist melden van gebreken
  leidt tot verval van klachtrecht van de Klant.
  8.3 De Klant is gehouden Poorthuis in de gelegenheid te stellen de gemelde gebreken zoals
  bedoeld in artikel 8.2 te (doen) onderzoeken. Indien de gemelde gebreken als juist worden
  bevonden door Poorthuis, is zij enkel gehouden – naar harer keuze – tot herstel en/of
  vervanging.
  8.4 Indien de Klant de verplichting zoals genoemd in dit artikel niet tijdig of niet deugdelijk uitvoert,
  gelden de verplichtingen van Poorthuis als volledig nagekomen en wordt Poorthuis volledig
  gekweten van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 9. Eigendomsvoorbehoud en retentie
  9.1 Alle aan de Klant geleverde goederen blijven het eigendom van Poorthuis totdat alle bedragen
  die de Klant verschuldigd is aan Poorthuis zijn voldaan. Door Poorthuis geleverde goederen,
  die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant
  is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch deze
  op enige andere wijze te bezwaren.
  9.2 De Klant is verplicht de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van Poorthuis rust als zodanig
  herkenbaar te waarmerken. Indien derden beslag (gaan) leggen op de onder het
  eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is de Klant verplicht Poorthuis zo snel als
  redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  9.3 De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Poorthuis dan wel
  aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Poorthuis haar
  eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
  Poorthuis zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.
  9.4 Poorthuis heeft het retentierecht om de in het kader van de overeenkomst ontvangen dan wel
  gegenereerde goederen, vermogensrechten en (tussen-)resultaten van de uitvoering van de
  tussen partijen gesloten overeenkomst onder zich te houden, ondanks een bestaande
  verplichting tot afgifte, totdat de Klant al haar verplichtingen jegens Poorthuis heeft voldaan.
  Poorthuis is in geen geval aansprakelijk voor de uitoefening van haar retentierecht.
 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  10.1 Poorthuis is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Klant of een derde lijdt in verband
  met of voortvloeiende uit de met Poorthuis aangegane overeenkomst dan wel in verband met
  of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Poorthuis. Deze uitsluiting van de
  aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door de Klant of derden, rechtstreeks en
  uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Poorthuis of van diens tot de
  bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
  10.2 Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in 10.1 omschreven beperking van
  de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Poorthuis te betalen bedrag
  ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van
  Poorthuis uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen
  dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Poorthuis wel aansprakelijk is, is de
  aansprakelijkheid van Poorthuis beperkt tot – naar keuze van Poorthuis – een herlevering van
  de gebrekkige zaak, dan wel vergoeding van de directe schade van de Klant met een
  maximumbedrag van het factuurbedrag van de desbetreffende zaak.
  10.3 Poorthuis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
  aanspraken van afnemers van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband
  houdende met het gebruik van door de Klant aan Poorthuis voorgeschreven goederen of
  materialen.
  10.4 Indien een toerekenbare tekortkoming van Poorthuis nog vatbaar is voor herstel, ontstaat de
  aansprakelijkheid van Poorthuis in alle gevallen slechts indien de Klant Poorthuis onverwijld en
  deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
  tekortkoming wordt gesteld, en Poorthuis ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten
  in de nakoming van zijn verplichtingen.
  10.5 Enig recht op vergoeding van schade door Poorthuis ontstaat daarnaast pas wanneer de Klant
  de vermeende schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Poorthuis
  meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Poorthuis vervalt door het enkele verloop
  van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
  10.6 De Klant is verantwoordelijk voor de invloed van de geleverde goederen op het te verpakken
  product en vrijwaart Poorthuis voor alle aanspraken van derden, waaronder eindverbruikers en
  overheden voor alle aanspraken met betrekking tot de invloed van de geleverde goederen op
  het te verpakken product.
  10.7 Hetgeen in dit artikel 10 is bepaald geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
  Poorthuis zich ter uitvoering van de overeenkomst tussen Poorthuis en de Klant zich bedient.
 11. Overmacht
  11.1 Tekortkomingen van Poorthuis in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar
  worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de
  overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
  Tekortkomingen van Poorthuis in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog,
  mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer,
  stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare
  nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking,
  brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden,
  uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke
  materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere
  soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Poorthuis toe te rekenen en
  geven de Klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
  11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht
  om de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging geschiedt schriftelijk.
 12. Overige bepalingen
  12.1 De rechtsbetrekkingen tussen Poorthuis en de Klant worden beheerst door Nederlands recht
  onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  12.2 Geschillen voortvloeiend uit de rechtsbetrekking tussen Poorthuis en de Klant dan wel uit de
  Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.
  12.3 De Nederlandse vertaling van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven alle andere
  vertalingen.
  12.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 8 mei 2021 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
  Koophandel.
  12.5 Poorthuis is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden direct in
  werking en gelden ook voor reeds lopende overeenkomsten.